Amaç

        Ülkemizde yetişecek yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma yeterliliklerini kazanmaları hayati önemdedir bu da öncelikle onlara verilecek bilimsel araştırma eğitiminin niteliğiyle yakından ilintilidir. Öğrencilerin bilimsel araştırma potansiyelini artırmanın ve bilimsel araştırma kültürünün en pratik yolunun eğitim olduğu ve bu eğitimlerin akademik düzeyde yetiştirilecek öğrencilerin kalitesine katkı sağlayacağı açıktır. Eğitim sürecindeki ek kurs ve bilimsel aktivitelerin donanımlı akademisyenlerin yetiştirilmesine olan katkısı yadsınamaz. Bu tür kursların hedefe yönelik olarak faydalı olduğu ve ihtiyaç alanlarının belirlenip ona göre kısa süreli yoğunlaştırılmış, teorik ve uygulamalı kurslar genç akademisyen adaylarına faydalı olacaktır. Araştırma eğitiminin temel bilgi alanları ölçme, veri çözümleme, araştırma yöntem ve teknikleri ile bilgisayar ve yazılım hizmetleri olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır .


        Bilimsel araştırma sürecinin literatür taraması yapma, veri toplama aracı hazırlama, veri analizi yapma, araştırmayı raporlaştırma ve araştırma sonuçlarını sunma gibi aşamalar günümüzde bilgisayar yazılımları ile oldukça kısa sürelerde bilimsel geçerlik ve güvenirliğe uygun şekilde yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılacak projenin amacı, araştırmacı yetiştirme süreci açısından en önemli yükseköğretim basamağı olan lisansüstü eğitim öğrencilerine bilimsel araştırma için gerekli teorik ve uygulamaya dönük bilgiler kazandırılmasıdır. Teorik bağlamda sosyal araştırmaların dayandığı temel felsefeyi, temel araştırma süreci ve yöntemlerini, sıklıkla kullanılan analizlerin yapılmasını, yorumlanmasını ve raporlanmasını, bu süreçte faydalanılan bilgisayar yazılımlarını uygulamalı bir biçimde sunmak ise bu projenin hedefleri arasındadır. Diğer bir ifadeyle, katılımcılara bilimsel araştırma süreci, bilimsel araştırmanın niteliği ve güncel araştırma paradigmaları, araştırma desenleri, bilimsel araştırma raporunun hazırlanması ve yayın süreci ile bilimsel araştırmalarda kullanılan bilgisayar yazılımları gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi hedeflenmektedir. Bilimsel araştırma sürecine katkı sağlaması amaçlanan bu projenin, özellikle eğitim fakültelerinde görev alacak bilimsel kültüre yönelik pozitif duruş sergileyen akademisyen adaylarının yetiştirilmesine ve onları bilimsel araştırmaya teşvik etmeye ve araştırma sürecine yönelik onlara deneyim kazandırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.